ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮތް ޗާޕުކުރުން

                                `            

 

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

      މާލެ،

    ދިވެހިރާއްޖެ.

                    

                                                                     ނަންބަރު: IUL)430-DBA-I/430/2019/10) 

 

އިޢުލާން

ފޮތްތަކެއް ޗާޕުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

                ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް ފޮތްތަކެއް ޗާޕުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2019 ފެބުރުވަރީ 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00އަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް

ޙާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އެދެމެވެ. މިކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގަޑިއަށް ޙާޒިރުނުވެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

  އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 2019 މާރިޗު 04 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގައެވެ.

                                07 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440 

                                12  ފެބުރުވަރީ  2019

 

 

12 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ