މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ބެހޭ

      ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިވާ އިޢުލާންތައް ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި، ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތަކީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީވެ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

1-      އައްޑޫ ސިޓީ  (IUL)138-LDS4/2018/426 (13 ސެޕްޓެމްބަރު 2018)

2-      ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (IUL)138-PS2/138/2018/136 (14 ސެޕްޓެމްބަރު 2018)

3-      ދ.މީދޫ (IUL)138-PS2/138/2018/141 (14 ސެޕްޓެމްބަރު 2018)

4-      ކ.މާފުށި  (IUL)138-PS2/138/2018/140 (14 ސެޕްޓެމްބަރު 2018)

5-      ލ.ގަން (IUL)138-PS2/138/2018/133 (14 ސެޕްޓެމްބަރު 2018)

6-      ގދ.ތިނަދޫ (IUL)138-PS2/138/2018/134 (14 ސެޕްޓެމްބަރު 2018)

7-      ކ.ތުލުސްދޫ (IUL)138-PS2/138/2018/138 (14 ސެޕްޓެމްބަރު 2018)

8-      ކ.ހިންމަފުށި (IUL)138-PS2/138/2018/139 (14 ސެޕްޓެމްބަރު 2018)

9-      ހދ.ހަނިމާދޫ (IUL)138-PS2/138/2018/135 (14 ސެޕޓެމްބަރު 2018)

 

         ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 3004234 ނުވަތަ 3004152 ފޯނަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

            06 ޖުމާދުލްއާޙިރު  1440

            11 ފެބްރުވަރީ  2019 

11 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ