ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލަކުޑިން ޕޯޑިއަމެއް ހޯދުމަށް

މި އިޢުލާންވަނީ 13 ފެބުރުވަރީ 2019 1332 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މި ކޯޓުން ދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ލަކުޑިން ޕޯޑިއަމެއް ޖަހަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 ފެބުރުއަރީ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެޑ 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 19 ފެބުރުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ