ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މެނޭޖާރ

                                                                                                                                            VAM/IL/2019/7002

 

 

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

 

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ. މި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ، މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި، ޤާބިލު މީހެކެވެ.

މަޤާމް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މެނޭޖާރ

 

 

 

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

 

 

 

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

 

 

 

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

EX 3                             

 

 

 

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މެނޭޖާރ

 

 

 

ސެކްޝަން

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

 

 

 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

 

 

 

މުސާރަ:

މަހަކު -/12000 -  /18000 ރުފިޔާ ދެމެދު                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

 

2. މެނޭޖްމަންޓު، ހިޔުމަންރިސޯސަސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝން މިއިން ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި3 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، އަދި އޮފީސް އެމް އެސް، އެޑޯބް ފޮޓޯޝޮޕް، ކޮރަލްޑްރޯ، އެމް އެސް ޕަވާޕޮއިންޓް،ރިޕޯރޓް ހެދުމުގެ ހުނަރު، އިގިރޭސި ފެނވަރު ރަގަޅު، ކޮމިއުނިކޭޝަން ހުނަރު ހުރިފަރާތްތަކާއި ގިނައިރު ވަޒީފާގައި އުޅެވޭނެފަރާތްތަކަށްވުން.  

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  1. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
  2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު، ކޮޕީއެއް.

 

  1.  
  1.  

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  07 ފެބުރުއަރީ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން، ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފްމޯލްޑިވްސް( ހ.ބޯޅަގެ/އަބަދަށްއުފާމަގު) އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އީ-މެއިލް އެޑްރެހަކީ،  [email protected] އެވެ.

 

 

 

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެތަނާއި، މުއްދަތު:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ، 2019 ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް( ހ.ބޯޅަގެ/އަބަދަށްއުފާމަގު)ގައެވެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން:

 މި ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ، 3317015 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

 

 

 

 

 

29 ޖެނުއަރީ 2019މ

 

 

 

29 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ