ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗުންހޯދުމަށް

                                                                                                                  VAM/ILN/2019/004

 

އިއުލާން

 

 

 

2019  ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗުންހޯދުމަށް

 

2019 ވަނަ އަހަރު ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި އަދި ޔޫތު ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕޮރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވެ،

ކޯޗުކަން ކޮއްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، މި އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީސް ނަންބަރ 3317015 އާއި ގުޅައިގެން ނަންނޯޓު ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

                27 ޖަނަވަރީ 2019                                                                    

27 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ