މަދްރަސަތުއްޞަބާޙް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުރިންކޮށްފައިވާ އިޢްލާންތައް ބާތިލްކުރުން

އިޢުލާނު   

                                 

          މި ސުކޫލުގެ ނަމްބަރ GS-85/IUL/2019/ 02 ( 10 ޖެނުއަރީ 2019 )  2019  ވަނަ އަހަރު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި 2019 ވަނަ އަހަރު ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަމްބަރ GS-85/2019/03 ( 10 ޖެނުއަރީ 2019 )  މި ދެ އިޢުލާން ބާތިލުކުރިކަންޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށް ޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

    10     ޖުމާދަލް އޫލާ     1440

16 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ