ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓަރ ރިޒޯޓް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019

                                          ނަންބަރ: VAM/ILN/2019/001

 

 

               އިޢުލާން 

 

 އިންޓަރ ރިޒޯޓް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

 

މުބާރާތް  ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް:

2019 މާރޗް 01 ވާ ހުކުރު ދުވަސް

މުބާރާތް ބޭއްވޭތަން:

 ހޯސްޓުކުރަން ކަނޑައެޅޭ ރިޒޯޓު ތަކުގައި

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

ފިރިހެން ޑިވިޒަން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

ރިޒޯޓު ތަޢް

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2019 ޖަނަވަރީ 30 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2019 ފެބްރުއަރީ 10 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހ.ބޯޅަގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަބަދައްއުފާމަގު

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ލިބެންހުންނާނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 

[email protected]   

    3317015 ، 7775050،9895555

 

 

 

 

02 ޖަނަވަރީ 2019

 

                                                       

 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

01 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ