ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރަށް ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ސްކޮޑްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

VAM/ILN/2018/019

އިއުލާން 

 

2019 ވަނަ އަހަރަށް ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑްތައް އެކުލަވާލައި، ޤައުމީޓީމުތައް ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުބަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ވޮލީބޮޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ޤައުމީ ސީނިއަރ އަންހެން އަދި ޖޫނިއާރ އަންހެން ޓީމަށް ކުޅެންބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންނަށް 24 ޑިސެމްބަރ 2018 އިން ފެށިގެން 12 ޖަނަވަރީ 2019 އާއި ހަމަޔަށް ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ޤައުމީޓީމަށް ކުޅުމަށް ކޯޑްއޮފް ކޮންޑެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް،

އެގުރިމަންޓް ކުރެވިފައިވާ ކުޅުންތެރިން އަލުން މި ފުރުސަތަށް އެދެން ނުޖެހޭނެވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. ޤައުމީޓީމަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީހުންނާއި، ފޭސްބުކްޕޭޖުން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

24 ޑިސެމްބަރ 2018

 

24 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ