ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނައަހަރުގެ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް (އަންހެން ޑިވިޒަން) ބޭއްވުމާއި ބެހޭ

                                                                           VAM/ILN/2018/018

 

          

 

                                          އިއުލާން

 

 

2019 ވަނައަހަރުގެ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް (އަންހެން ޑިވިޒަން) ބޭއްވުމާއި ބެހޭ

 

2019 ވަނައަހަރުގެ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް އަންހެން ޑިވިޒަން 15 – 30 ޖެނުއަރީ 2019 އަށް ބޭއްވުމައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ މި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ، ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާތް ތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމައް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރުމައްފަހު 30ޑިސެމްބަރ2018ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ވީ،އޭ،އެމް އަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. އަދި 06 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަން އަށް މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ 2018 

22 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ