ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނައިފަރުގައި 14 މަގުބައްތި ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (3 ވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން)

ނައިފަރުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި 14 މަގުބައްތި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ މިއިދާރާގެ ނަންބަރު(IUL)327-C/327/2018/122އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން މިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

ވީމާ، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ބައްލަވައިގަތުމަށްފަހު ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއީ މިމަސައްކަތް އިޢުލާންކުރެވޭ 3 ވަނަ ފަހަރު ކަމުގައިވާތީ އެންމެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅި ކަމުގައިވިޔަސް ހުށަހަޅާ އަގު އެކަށީގެންވާނަމަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓްސް ވިއްކުން.

ބިޑް ގަންނަން ޑޮކިއުމެންޓް ލިބެން ހުންނާނީ 19 ޑިސެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 23 ޑިސެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހަށް ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ 09:00 ން 12:00 އާއި ހަމައަށް ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޔުނިޓުންންނެވެ. ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކާ އަގަކީ 50.00 ރުފިޔާއެވެ. ކުރިން ބިޑް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް އަލުން ގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ޕްރީބިޑް މީޓިންގއަށް ޙާޟިރުވުމުން ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް އަލުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

23 ޑިސެމްބަރ 2018 (އާދީއްތަ) – 13:00 ގައި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

( ޕްރީބިޑް މީޓިންގަށް ދުރުވާއިރު ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓްސް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. )

 

ބިޑް އޯޕަން މީޓިންގ

26 ޑިސެމްބަރ 2018 (ބުދަ) – 13:00 ގައި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

18 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ