އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

`

އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

އދ. މާމިގިލި، ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު: GS42/2018/21   

އިޢުލާނު

ގެ ކުއްޔަށް ހިފުން

2019 ވަނަ އަހަރު މިމަދަރުސާގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ޤަސްތުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 12 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ދޭ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ނެގޭނީ ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް 1 ފަރާތެއްގެ ނަމުގައެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6680021 ފޯނު ނަމްބަރަށެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ކެނޑުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގެންނެވޭނަމަ ސިޓީއަކާއެކު ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައި.ޑީ.ކާޑް ގެންނަވަންވާނެއެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ 2018

 

 

26 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ