ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
state house maraamaathu kurun

އިޢުލާން

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުގެ މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 

               ކޮޅުމަޑުލު  އަތޮޅުގެ  މަރާމާތު  ކުރުމަށް ކުރި IUL)239-AHRI/239/2018/17 07/10/2018)

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅިފަރާތްތަށް އެކަށީގެނަވާވަރަށްވުރެ  މަދުކަމުން އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުގެ މަރާތުކުރުމަށް

އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 އާދީއްތަ ދުވަހު 13:00 އަށް

31 އޮކްޓޯބަރ 2018 ބުދަ ދުވަހު 13:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.އިތުރު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 7909242 ނަންބަރަށެވެ.

               14 ޞަފަރު      1440 ހ

               23 އޮކްޓޯބަރ     2018 މ

23 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ