މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކައުންސިލުން އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްޕިކެޓް ހަދައި ދިނުމަށް 01 ނޮވެމްބަރ 2018 ފެށިގެން އަގު ނެގުމާއި ގުޅޭ

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ         

         އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                   ނަންބަރު: IUL)303-AS/2018/45)           

އިޢުލާން

 

މިކައުންސިލުން އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްޕިކެޓް ހަދައި ދިނުމަށް 01 ނޮވެމްބަރ 2018 ފެށިގެން އަގު ނެގުމާއި ގުޅޭ

               

        މިކައުންސިލުން އަލައް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދައި ދެމުން ގެންދާ އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ އާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްޕިކެޓައް 01 ނޮވެމްބަރ 2018 ން ފެށިގެން ފައިސާ ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ އުފަންދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ދިނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތެވެ.

  1. އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް                               -/20 ރ
  2. އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްޕިކެޓް ހެއްދުމަށް                               -/20 ރ
  3. އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްޕިކެޓް ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ނަމަ އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި -/10 ރ  އަދި ސެޓްފިކެޓް ހެދުމުގެ ފީގެގޮތުގައި -/10 ރ                                      
  4. އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއްނަމަ -/10 ރ

        ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

        02   ސޮފަރު   1440     

        11 އޮކްޓޫބަރ   2018  

11 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ