މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

އިޢުލާން

 

 

މި އޮތޯރިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެ ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

14 އޮކްޓޫބަރު 2018

އާދީއްތަ

15:30

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

18 އޮކްޓޫބަރު 2018

ބުރާސްފަތި

15:30

 

 

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވައިޑަގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339522 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

28 މުޙައްރަމް 1440

 

 

08 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ