މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިއުޓީ ރޭޓް އިޞްލާޙު ކުރުން

 01 ޖަނަވަރީ 2014 އިން ފެށިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ ބައެއް މުދަލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޗް.އެސް ކޯޑް އަދި ޑިއުޓީ ރޭޓް ވާނީ އިޞްލާޙު ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން އިޞްލާޙު ކުރެވުނު ކޯޑުތަކާއި އަލަށް ހެދުނު ކޯޑުތަކާއެކު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 2014 ގެ ޓެރިފްގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސް ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

28 ޞަފަރު  1435   

31 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ