ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅުގެ މަރާމާތުކުރުން

                                                                                                                                ނަމްބަރ: (IUL)239-AHRI/239/2018/17 

އިޢުލާން

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުގެ މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 

ތ.ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމުގައިހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން

(IUL)239-AHRI/239/2018/16 ( 01 އޮކްޓޯބަރ 2018 )  ގެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް  އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

11 އޮކްޓޯބަރ 2018 ބުރާސްފަތި 11:00 އަށް

18 އޮކްޓޯބަރ 2018 ބުރާސްފްތި ދުވަހު 11:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 7909242 ނަންބަރަށެވެ.

               27 މުޙައްރަމް     1440 ހ

               07 އޮކްޓޯބަރ     2018 މ

 

 

      

07 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ