ރިނބުދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2018 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއިގުޅޭ

 

ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނެ ގެއެއް ހޯދުން

          2018 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ  ހުންނެވުމަށް  ގެއެއް  ހޯދުމަށްކުރި  ނަމްބަރު:   GS-172/IUL/2018/03 (24 ޖުލައި 2018) އިޢުލާނާއިގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ މި އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން މިކަމަށް އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

          ވީމާ، ގެ ކުއްޔަދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މިސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

02 އޯގަސްޓް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި.

09 އޯގަސްޓް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގައި.

        އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ، ސިޓީއަކާއެކު ފޮނުއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7952917 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

01 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ