ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 2018 ޖުލައި 22 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އުޅަނދުގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު / ޒޯން

މޮޓޯސައިކަލް

A0E6287 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

A0E1988 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

A0H9216 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

A0H6532 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

A0A7033 (B)

ކާރު

B1A3906 (B)

11 ޖުލައި 2018
ހޯދާ