ބަނޑިދޫ ސްކޫލް، ދ. ބަނޑިދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި މިސްކޫލަށް ގަންނަންބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި މިސްކޫލަށް ގަންނަންބޭނުންވެއްޖެ

ބާވަތް

ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭނެ ކޮލެޓީ

ގަންނަން ބޭނުންވާ އަދަދު

މިނީ ސީ ޕީ ޔޫ

i3 Processor @2.20GHz, 500GB Hard, 4GB RAM

HDMI Support

12

ކޮމްޕިޔުޓަރ ކީ ބޯޑް އަދި މައުސް

Codeless

12

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ބަނޑިދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން ބަނޑިދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި މިތަކެތި ވިއްކުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

10 ޖުލައި 2018 (އަންގާރަ) 11:00ގައި

17 ޖުލައި 2018 (އަންގާރަ) 11:00ގައި

 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންއަންގަދޭ ކާޑް އަދި ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކޮޕީއެއް ގެނައުމަށް ހަނދުމަފުޅުބެހެއްޓެވުންއެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7952916  ނަމްބަރ ފޯނާއެވެ.

03 ޖުލައި 2018
ހޯދާ