އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، ލ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2014 ޖެނިއަރީ 18 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، ލ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ލ. އިސްދޫ

އިސްދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިސްދޫ ރައްޔިތުންނާއި، އިސްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. އިސްދޫ -1

O01.01.1

1

ލ. ދަނބިދޫ

ދަނބިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންނާއި ދަނބިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ދަނބިދޫ-1

O01.02.1

2

ލ. މާބައިދޫ

ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާބައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މާބައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. މާބައިދޫ-1

O01.03.1

3

ލ. މުންޑޫ

ލ. މުންޑޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުންޑޫ ރައްޔިތުންނާއި މުންޑޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. މުންޑޫ-1

O02.04.1

4

ލ. ގަން

ތުނޑީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު ތުނޑީއަވަށު މީހުންނާއި ގަމު ތުނޑީއަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ގަން-1

O02.05.1

5

ލ. ގަން

ޙަމަދުބިންޚަލީފާއަލްޘާނީސްކޫލް (ކުރީގެގަޠަރުއަމީރު ސްކޫލް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި މަތިމަރަދޫ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ގަން-2

O02.05.2

6

ލ. ގަން

މުކުރިމަގު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު މުކުރިމަގު އަވަށު ރައްޔިތުންނާއި މުކުރިމަގު އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ގަން-3

O02.05.3

7

ލ. ގަން

އިހައްދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައިވާ މީހުންނާއި (ލ.ކަޅައިދޫ، ލ. މުންޑޫ، ލ. މާބައިދޫ، ގއ. ދިޔަދޫ އިން ލ.ގަމަށް ބަދަލުކުރި) ތުނޑީ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ގަން-4

O02.05.4

8

ލ. މާވަށް

މާވަށު ސްކޫލް ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާވަށު ގުލްޝަނީ މަގާއި ރަށްދެބައިމަގު ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. މާވަށް-1

O04.06.1

9

ލ. މާވަށް

މާވަށު ޕްރީ ސްކޫލް އިމާރާތުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާވަށު ގުލްޝަނީމަގާއި ރަށްދެބައިމަގު ގުޅުނު ހިސާބުން އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، މާވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. މާވަށް-2

O04.06.2

10

ލ. ފޮނަދޫ

މެދުއަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ރަށްވެހިމަގާއި އާބާދީމަގާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ (މެދު އަވަށާއި ބަރާސީލު އަވަށް) މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ -1

O03.07.1

11

ލ. ފޮނަދޫ

ސިރާޖުއްދީން ޕްރީ ސުކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ކުރިމަގު އަވަށު މީހުންނާއި، ފޮނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ -2

O03.07.2

12

ލ. ފޮނަދޫ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ރަށްވެހިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ -3

O03.07.3

13

ލ. ގާދޫ

ގާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގާދޫ ރައްޔިތުންނާއި ގާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ގާދޫ-1

O03.08.1

14

ލ. މާމެންދޫ

މާމެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މާމެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. މާމެންދޫ-1

O03.09.1

15

ލ. ހިތަދޫ

ހިތަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ހިތަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ހިތަދޫ-1

O04.10.1

16

ލ. ކުނަހަންދޫ

ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކުނަހަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ކުނަހަންދޫ-1

O04.11.1

17

ލ. އިސްދޫ

އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަލައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި، ކަލައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ކަލައިދޫ-1

O01.12.1

18

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

12 ޞަފަރު 1435

15 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ