ބ. ގޮއިދޫ ސްކޫލް، ބ. ގޮއިދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
SECURITY

ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ

  

          2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖީސީއީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނު ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރު، މިސްކޫލްގެ

ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 27 ޖޫން 2018 ވާ

ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 1:00 ގައި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 02 ޖުލައި 2018 ވާ

ހޯމަ ދުވަހުގެ 1:00 ގައި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވާނީ

ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ" މިހެންލިޔުމަށް ފަހުގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.                                                              

10 ޝައްވާލު 1439

24 ޖޫން 2018

24 ޖޫން 2018
ހޯދާ