ފިނޭ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާޚާނާގެ ފުރާޅު ޓިނުބަދަލުކުރުން

c

 

 

ފިނޭސްކޫލް

 ހދ.ފިނޭ، ދިވެހިރާއްޖެ                

                                           ނަންބަރު:(iu)GS99/2018/021

 

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު

 

މިސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާގެ ފުރާޅު ޓިނުބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވާފައިނުވާތީ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.ވީމާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ފޮނުވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ސިޓީއަކުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު 6520539 ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތަފްސީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

25 ޖޫން 2018

ހޯމަ

13:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

28 ޖޫން 2018

ބުރާސްފަތި

13:00

 

 

20 ޖޫން 2018

                                                               

 

 

އަންވަރު މުޙައްމަދު

ޕްރިންސިޕަލް

20 ޖޫން 2018
ހޯދާ