ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. ތިލަފުށީގެ ޕްލޮޓްތަކުގައި ކުނި އެންދުމާ ބެހޭ

 

އިޢުލާން

 

ނަމްބަރު: TCL/IUL/LEGAL/2018/1002

 

 

ކ.ތިލަފުށީގެ އެއްވެސް ޕްލޮޓެއްގައި އަދި، ތިލަފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އަދި ތިލަފުށީގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ކުނިމެނޭޖްކުރާ ފަރާތަކުން ފިޔަވައި ކުނި އެންދުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، މިފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާނަމަ އަދި ކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.   

 

18 މާރިޗު 2018

01 ރަޖަބު 1439

 

 

Fen Building/ 4th floor                      ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލާ

Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives              އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514           ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514

18 މާރިޗު 2018
ހޯދާ