މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

 

                                                           ނަންބަރު : IUL/MRDC/ACC/2018/01

 

އިޢުލާން

 

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 

ވީމާ، މިކޯޕަރޭޝަނުން ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތެއްވާނަމަ، އެފަރާތްތަކުގެ ބިލް ނުވަތަ އިންވޮއިސް 28 ފެބްރުއަރީ 2018 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން މިކޯޕަރޭޝަންގެ ރިސެޕްޝަނާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

29 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439

15 ފެބްރުއަރީ 2018

 

18 ފެބުރުވަރީ 2018
ހޯދާ