އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުން

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގެ އެއް ގޯއްޗަކަށް ވައިޓްކޯރަލް ނަމުގައި ތަފާތު ދެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރުގައި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމާގުޅިގެން 23 ސެޕްޓެންބަރު 2013 ގައި ހަދައިދެވިފައިވާ 2318 ނަންބަރު ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

21 މުޙައްރަމް 1435

25 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ