މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައިމިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް: އާރު.ޒެޑް.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލައިސަންސްގެ ބާވަތް: ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ށ.ބިލެތްފަހި

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚު: 24 ނޮވެންބަރު 2013

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު: 23 ނޮވެންބަރު 2023

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުން:

  1. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޢަލީ ރާސްތާ/ ށ.ބިލެތްފަހި
  2. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ށ.ބިލެތްފަހި
  3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް/ ށ.ބިލެތްފަހި

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

22 މުޙައްރަމް 1435

26 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ