މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ނަންބަރު:R-20/ފ2012)ގެ 39ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރުމަސް ހުސްވުމުގެ ކުރިން، އެފަރާތަކުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތާބެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ވީމާ، 2012ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އެންމެހައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް އަންގަމެވެ.

21 މުޙައްރަމް 1435

25 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ