ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޅ. ނައިފަރު "އިރުދޭމާގެ" އާއި "ބީޗްރޯސް" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބޭހޭ:

ޅ. ނައިފަރު "އިރުދޭމާގެ" (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު B-54) އާއި، "ބީޗްރޯސް" (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު B-61) މި ދެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ދެގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 11 ފެބްރުއަރީ 2018 ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 ޖަނަވަރީ 2018
ހޯދާ