ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ.އެފް.ސީ ފުޓްސަލް ކޯޗިންގ ސެޓިފިކެޓް ކޯސް ލެވަލް 1

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                             

 

 

                                                                                                                                              ނަންބަރު:FAM/IUL/2018/0001

 

އިއުލާން

              24 ފެބްރުއަރީ އިން 01 މާރޗް 2018 ގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭ.އެފް.ސީ ފުޓްސަލް ކޯޗިންގ ސެޓްފިކެޓް ކޯސް ލެވަލް 1 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ (އަންހެން / ފިރިހެން) ފަރާތްތަކުން، މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު 23 ޖެނުއަރީ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ހުށައަޅާ ފޯމްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ކޯހުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/2،500ރ (ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

             މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި އެފް.އޭ.އެމްގެ ކައުންޓަރުން ހެނދުނު 09:00 ން މެންދުރު 16:00 އާއި ހަމަޔަށް ލިބެން ހުންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.           

              07 ޖެނުއަރީ 2018    

07 ޖަނަވަރީ 2018
ހޯދާ