މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

 

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނެސްދޭނެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އޭޖެންސީއެއް ހޯދަންބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިއުލާނު ނަންބަރ MRDC/IFB/2017/25 ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

 

06 ޖަނަވަރީ 2018
ހޯދާ