މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނެސްދޭނެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އޭޖެންސީއެއް ހޯދުމާބެހޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 06 ޖަނަވަރީ 2018 1652 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


 

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                 ނަމްބަރު: MRDC/IFB/2017/25

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނެސްދޭނެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އޭޖެންސީއެއް ހޯދުމާބެހޭ

 

                    މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނެސްދޭނެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އޭޖެންސީއެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.  ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިވާ ގަޑިތަކަށް އެމް.އާރ.ޑީސީ ހެޑް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމައް ފަހު ބީލަން ހުށެއެޅުން ދަންނަވަމެވެ.

 

                    ޕްރީ-ބިޑް މީޓިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 09 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައެވެ. ބީލަން ހުށައަޅާފަރާތުގެ ބީލަން ހުޅުވާނީ 16 ޖެނުއަރީ 2018 ގެ 13:00ގައި މިކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް މާލަމްގައެވެ. އަދި ބީލަން ހުށެހެޅޭނީ ޕްރީ-ބިޑް ގައި ބާވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

                    އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ތިރީގައި އެވާ ނަންބަރަށް ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.

                    ފޯން:         +960 3320657 ނުވަތަ

                    ފެކްސް:       +960 3317133

                    އީ-މެއިލް:      tenders[email protected]  

                    ވެބް ސައިޓް:      www.mrdc.com.mv     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ޑިސެންބަރު 2017
ހޯދާ