ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޗްޑީއެފްސީ އަމްނާ ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފެސިލިޓީ (އިސްތިސްނާޢު) ފެށުމާބެހޭ

އެޗްޑީއެފްސީ އަމްނާ ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފެސިލިޓީ (އިސްތިސްނާޢު) ފެށުމާބެހޭ ރަސްމީ ނޫސްބަޔާން

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ (އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ) ގެ އިސްލާމިކް ވިންގް، އަމްނާއިން ތަޢާރަފުކުރާ ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ (އިސްތިސްނާޢު) 4 ނޮވެންބަރު 2013 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިގޮތުން އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ގެ މައިއޮފީހުން އަމްނާ ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފެސިލިޓީ (އިސްތިސްނާޢު)ގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި މަޢުލޫމާތު 4 ނޮވެންބަރު 2013 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:30 އިން 14:30 އަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީގެ ވެބްސައިޓް www.hdfc.com.mv އިން ވެސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި މަޢުލޫމާތު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

06 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ