ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމްގު ސްކޮޑް

އިޢުލާން

 

ޤައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމްގު ސްކޮޑްގައި ހިމެނިފައިވާ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކުޅުންތެރިން 10 ނޮވެމްބަރ 2017 ގެ ކުރިން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީހަށް ދުރުވެ، ޤައުމީ ޓީމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށް ނިންމުމަށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ޤައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމްގު ސްކޮޑްގައި ހިމެނިފައިވާ ކުޅުންތެރިން:

 1. ޢާދަމް ފައިރޫޒް (A252629)
 2. އާދަމް ނަސީމް (A242421)
 3. އަޙްމަދު ޢަބްދުލް ކަރީމް (A126990)
 4. އަޙްމަދު ފާޒިލް (A252621)
 5. އަޙްމަދު އަނިލް ނަސީރް (A330185)
 6. އަލީ އާމިރު (A089472)
 7. އަލީ ހުޒާމް (A256402)
 8. އަޝްފާގް އާދަމް (A124860)
 9. ހަސަން ނިލާމް (A235033)
 10. ހުސެއިން ވިޝާމް (A256404)
 11. އިޝާން މުޙައްމަދު (A124832)
 12. އިސްމާއިލް ސާޖިދް (A047931)
 13. ޖަވާމް އަލީ (A251835)
 14. ޖުނައިދު އަބްދުﷲ (A067107)
 15. މުޙައްމަދު އަހުސަން (A206829)
 16. މުޙާއްމަދު ޝާއިން (A389958)
 17. އަބްދުﷲ ޝަންވާޒް ((A265268
 18. އާދަމް ނިޒާމް (A107221)
 19. އަދުނާން އަބްދުލް ހަމީދް (A128657)
 20. އަޙްމަދު އައިހަމް (A248636)
 21. އަޙްމަދު އަލަމް މުޙައްމަދު ދީދީ (A397160)
 22. އަޙްމަދު ހަމްދޫން (A345656)
 23. އަޙްމަދު ނާސިޙް (A268411)
 24. އަޙްމަދު ޝާވިން ޝިހާމް (A308812)
 25. އަލީ މައުރޫފް (A136672)
 26. އަލީ ނިމާލް (A348790)
 27. އަމީން ޖަމީލް (A271966)
 28. އަސްލަން އަސްލަމް (A251818)
 29. ހަސަން ޖައިލަމް ރިޔާޒް (A347078)
 30. ހަސަން ނައްވާޝް (A297197)
 31. ހަސަން ޔަސައު ޝަރީފް (A253713)
 32. ހުސެއިން ރަޒާން (A294978)
 33. އިބްރާހިމް އަރްޝަލް (A348267)
 34. އިބްރާހިމް ނަބީލް މުޙައްމަދު (A362890)
 35. އިބްރާހިމް ޝަމީމް މުޙައްމަދު (A269017)
 36. އިސްމާއިލް ފައިރޫޒް (A273510)
 37. މިސްބާޙް މުޙައްމަދު (A309095)
 38. މުޙައްމަދު އަޝްވިން (A294865)
 39. މުޙައްމަދު އިއުޖާޒް އަލީ (A302365)
 40. މުޙައްމަދު މިމްރާޙް (A251716)
 41. މުޙައްމަދު މިމްރާޙް ހަސަން (A312207)
 42. މުޙައްމަދު ނާހިލް އަލީ (A340976)
 43. މުޙައްމަދު ރަފާހް (A343634)
 44. މުޙައްމަދު ޝައިހާން އިބްރާހިމް (A273717)
 45. މުޙައްމަދު ޝަމްވީލް (A258438)
 46. މުޙައްމަދު ޝަމްވީލް ފުއާދު (A251862)
 47. ޝަދާދް ޒަކީ (A257966)
 48. ޝުޢައިބު އަބްދުއްލަޠީފް (A223774)
 49. އަލީ އުޒެއިރު މުޙައްމަދު (A308103)
 50. ޔޫސުފް ޝަމާން (A251581)
 51. އަޙްމަދު ޝިމާއު (A295278)
 52. އިބްރާހީމް ޢާދިލް (A064021)

05 އޮކްޓޯބަރ 2017

08 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ