މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް ކެސްޕަރސްކީ ސްޕޭސް ސެކިއުރިޓީ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް އާކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު  PRC/I-2013/105-ފ113 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅިފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބު މިކުންފުނީގެ ރިކުއަރމަންޓަށް ނުފެތޭތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

26 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

31 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ