ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލުގެ ނަންބޯޑް ހަދައި ހަރުކޮށްދިނުން

                         މިސްކޫލުންދޭ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ސްކޫލުގެ ނަންބޯޑް ހަދައި ހަރުކޮށްދޭނެ

ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                        ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 ސެޕްޓެންބަރ

2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް މިސްކޫލުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެދުނު 10:00 އަށް  ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                  މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ

ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން

ސިޓީއަކުން ސްކޫލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކޯޓޭޝަން ތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ

ކޯޓޭޝަން ބާތިލް ކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

07 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ހޯދާ