މަޑަވެލީ ސްކޫލް / ގދ. މަޑަވެލި
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

               ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އޮގަސްޓް 2017 ން ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް މި ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަމްބަރ GS207/IUL/2017/10  (25 ޖުލައި 2017) އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

 

މީޓިންގ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ތާރީޚް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ސާފްކުރުން

14 އޮގަސްޓް 2017

ހެނދުނު 10:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

17 އޮގަސްޓް 2017

ހެނދުނު 10:30

           

               މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެހެން މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން އެގޭގޮތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބަށް މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

                  އަގަށް: %75

                  ތަޖުރިބާ:

                  މުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުނި ޖަމާއަތް:

 

                މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

07 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ