ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާ އިމާރާތްކުރުން

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބް ބޭނުންވެއްޖެ

             މިސްކޫލުގެ ޕްރީ ސްކޫލް މަރުހަލާގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ފާޚާނާއެއް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު

ނަމްބަރ GS-205/IUL/2017/04 އާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ސާފްކޮށްފައި ނުވާތީ އެ އިއުލާން

ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާނު ކުރަމެއެވެ.

            ވީމާ، މިސްކޫލުންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭން

ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 11 ޖުލައި 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ގެ 10:15 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު

ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 20 ޖުލައި 2017  ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:15 އަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ

ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން ސިޓީއަކުން ސްކޫލަށް

އަންގަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބް ތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ

ހިސާބް ބާތިލް ކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ނޫން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

09 ޝައްވާލް 1438

 

03 ޖުލައި 2017
ހޯދާ