ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - ވީޑިއޯކޮންފަރެންސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އައިޓީތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

(IUL)221-AF/221/2017/13 :ނަންބަރު 

 

 

 

 

 

އިޢުލާން

 

 

            މިއޮތޯރިޓީން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތައް ވީޑިއޯކޮންފަރެންސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އައިޓީތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެންކުރެވުނު ނަމްބަރު IUL)221-AF/1/2017/4) އިއްލާނާއި ގުޅިގެން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ މަދުވީމާ، އަލުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2017 ޖޫން 06 ވާ އަންގާރަ  ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ހާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2017 ޖޫން 08 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

              

 

06  ރަމަޟާން 1438

01   ޖޫން   2017

 

01 ޖޫން 2017
ހޯދާ