ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާޚާނާ ބިނާކުރުން

                                                

GS-205/IUL/2017/04

 

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބް ބޭނުންވެއްޖެ

           މިސްކޫލުގެ ޕްރީ ސްކޫލް މަރުހަލާގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ފާޚާނާއެއް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

            ވީމާ، މިސްކޫލުންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 11 މެއި 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ގެ 10:45 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 23 މެއި 2017  ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން ސިޓީއަކުން ސްކޫލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބް ތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބް ބާތިލް ކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ނޫން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

1438 H 7

03 މެއި 2017

 

 

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބް ބޭނުންވެއްޖެ

           މިސްކޫލުގެ ޕްރީ ސްކޫލް މަރުހަލާގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ފާޚާނާއެއް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

            ވީމާ، މިސްކޫލުންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން

11 މެއި 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ގެ 10:45 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 23 މެއި 2017  ވާ ހޯމަ

ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ

ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ

އެކަން ސިޓީއަކުން ސްކޫލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބް ތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ

އަންދާސީ ހިސާބް ބާތިލް ކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ނޫން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

7 ޝައުބާން 1438

03 މެއި 2017

 

03 މޭ 2017
ހޯދާ