ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓަރ އޮފީސް/ކޮމްޕެނީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2017 ގައި ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

 

މުބާރާތް ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް:

2017 މެއި 2 އިން 2017 މެއި 20 އާއި ދެމެދު

މުބާރާތް ބޭއްވޭނެ ތަން:

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އިންޑޯ ހޯލް،  މާލެ

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

އަންހެން ޑިވިޜަން / ފިރިހެން ޑިވިޜަން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2017 އެޕްރީލް 20 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިށް.

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2017 އެޕްރީލް 24 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހ.ބޯޅަގެ ،1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަބަދައްއުފާމަގު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

  އީމެއިލް: [email protected]

  ރަސްމީ ގަޑީގައި 3317015 ފޯނުނަމްބަރުން ލިބިލައްވާނެއެވެ.

05 އޭޕްރިލް 2017
ހޯދާ