މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުށެއްގެ އިޞްލާޙު

ގއ. ފުނަދޫ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ގޮތުން 2 ވަނަ ފަހަރަށް އެރަށް ބިޑަށް ލުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: IUL)30-E/30/2013/48)ފ(22 ސެޕްޓެންބަރު 2013) އިޢުލާނުގެ 2 ވަނަ ޞަފުޙާގެ އެންމެ ފަހަތުގައިވާ ޕެރެގްރާފަކީ، 48 ނަންބަރު އިޢުލާނުގެ ބަޔަކަށް ނުވާތީ، އެކަން، ގއ. ފުނަދޫ ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

23 ޛުލްޤަޢިދާ 1434

29 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ