އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ރިފްރެޝްމެންޓް ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ރިފްރެޝްމެންޓް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ރިފްރެޝްމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

2016 އޮކްޓޫބަރު 5 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11.00 އަށް

2016 އޮކްޓޫބަރު 9 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވާނީ 3325762 ,331346 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

28 ޛުލްޙިއްޖާ 1437

29 ސެޕްޓެންބަރު 2016
ހޯދާ