އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ ޑިނަރއަށް ކޭޓަރ ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

2016 ސެޕްޓެންބަރު 26 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 11:00 އަށް

2016 ސެޕްޓެންބަރު 28 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3325762, 331346 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

19 ޛުލްޙިއްޖާ 1437

 

20 ސެޕްޓެންބަރު 2016
ހޯދާ