އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި ސްކޫލަށް ބައެއް ބޭންޑް އިންސްޓްރުމެންޓް ހޯދުމަށް ކުރި މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރ A-B/IU/2016/57 (11 އޮގަސްޓު 2016) އިއުލާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އަގު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ  ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

07 ސެޕްޓެންބަރު 2016
ހޯދާ