މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮތޯރިޓީއަށް 2 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި 2 ހާރޑް ޑިސްކް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

މި އޮތޯރިޓީއަށް 2 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި 2 ހާރޑް ޑިސްކް ގަންނަންބޭނުންވެގެން 2016 އޮގަސްޓު 8 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)431-AHP/1/2016/10  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ދެފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މިކަމަށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި ތަކެތި ވިއްކަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 އޮގަސްޓު 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2016 ސެޕްޓެންބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

މި އިޢުލާނާބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 4266-300 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19‏ ޛުލްޤަޢިދާ 1437

22 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ