އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންޑް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ބޭންޑް އިންސްޓްރުމެންޓް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލަށް ބައެއް ބޭންޑް އިންސްޓްރުމެންޓް ހޯދުމަށް ކުރި މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު A-B/IU/2016/41 (21 އޭޕްރީލް 2016) އިއުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅާފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

2016 އޮގަސްޓު 17 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

2016 އޮގަސްޓު 22 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3325762, 331346 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

8 ޛުލްޤަޢިދާ 1437

 

11 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ