މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި 2 ހާރޑް ޑިސްކް ގަންނަން

އިޢުލާން

މި އޮތޯރިޓީއަށް 2 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި 2 ހާރޑް ޑިސްކް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ތަކެތި ވިއްކަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 އޮގަސްޓު 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2016 އޮގަސްޓު 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

މި އިޢުލާނާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 4266-300 އަށް ރަސްމީގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

5‏ ޛުލްޤަޢިދާ 1437

08 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ