އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެތުލެޓިކްސް ކޯޗުން ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އެތްލެޓިކްސް ކޯޗުން ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެތުލެޓިކްސްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

  1. ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

މުސާރަ

މުއްދަތު

ބޭނުންވާ އަދަދު

-/2000 ރުފިޔާ

1 މަސްދުވަސް

3

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2016 އޮގަސްޓު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ސިޓީއާއެކު، ވަނަވަރާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އަދި ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3325762 , 331346 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

1 ޛުލްޤަޢިދާ 1437

04 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ