އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރޮފީ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ޓްރޮފީ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރައިޒްޑޭ ގެ ޓްރޮޕީ ހަދައިދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

1 އޮގަސްޓު 2016 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

4 އޮގަސްޓު 2016 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3325762, 331346 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

16 ޝައްވާލް 1437

21 ޖުލައި 2016
ހޯދާ