ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުރިހަމަ މެމްބަރޝިޕް ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން  އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 45 ވަނަ މާއްދާގެ ނ. ގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ކްލަބްތަކުގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރޝިޕް ބާޠިލުކުރެވިފައިވާކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

1.   މާތޮޑާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

2.   ކްލަބް އޯލްސްޓަރ

3.   ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދިރުން

4.   ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވިޝަން

5.   ކްލަބް ހާފްލައިން ލިންކޭޖް

6.   ޔޫތު ނިއުޖެނެރޭޝަން

7.   އައިލެންޑް އޯޝަން ކްލަބް

8.   ކުއީން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

9.   ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

 

01 ޖޫން 2016
ހޯދާ